The writer

The writer,

pietraforte, pilloro
2018